تختی خانه ندارد / آلبرت کوچویی / 35000 تومان
پیش از آنکه قهوه سرد شود / توشیکازو کاواگوچی / ترجمه رضا عابدین‌زاده /59000 تومان
خاطرات عمرو موسی - ترجمه سمیه رعیت - 80000 تومان