میم عاشقی منتشر شد

کتاب مجموعه شعرهای «محسن حکیم معانی» با نام «میم عاشقی» منتشر شد.

منبع: ایران آنلاین

به گزارش رسیده، این کتاب در ۱۲۰ صفحه، به شمارگان ۵۰۰ نسخه و بهای ۲۰هزار تومان با طرح جلدی از حمیدرضا بیدقی، توسط انتشارات آرادمان منتشر و به بازار نشر عرضه شده است.

«میم عاشقی» از دو دفتر “دفتر نخست: از کدام سمت می‌وزانی‌ام” و “دفتر نخست تر: بی که بودنت” تشکیل شده است.
از شعرهای محسن حکیم‌معانی، نویسنده، شاعر و برنامه‌ساز رادیو، در مجموعه تازه منتشر شده است:

چنین ساکن روان که منم
چون باد بر شنزار
چون آب در حلقه چاهی در بیابان
چون آتش در خرمن ملتی مغلو

تو بگو دانه
تا سر به درآورم
تا آفتابگردان باشم
دهانت را
از کدام سمت می‌وزانی‌ام
که در شاخه‌ها نپیچم
عطش را به گلویت راه می‌برم
اما تو چه می‌دانی از آتشی در جان
وقتی سرستون‌های تخت جمشید را می‌عقابانیدی با دم شیر
هنگام که خورشید پشت کعبه زرتشت
با دم اژدها همبستر می‌شد
و آتش سرد می‌شد
آن‌سان که بر خلیل!
تمام درخت‌ها را به تو می‌بخشم
و تو حتی لبخندی نمی‌لبی.
پس اگر آب را بوزانم
و باد را فرمان دهم که جاری شود
و خاک سربکشد از زیر آتش
چگونه امید را مأمنی شوم در این تیره سهم جای؟

بگذار صریح بگویم
از استعاره مستعمره که بگذرم
تو از تخم لبخندی
بی آن که با خاک همبستر شده باشی
و باد آبی فشانیده باشد مر آتشی را
پس چگونه است که دل خون است
و گرد بابزن مرغ مسمن؟

هیچ عاشقی را دیده‌ای که بگوید:
به من اعتماد نکن؟
من می‌خواهم آفتابگردان شوم،
از کرک‌های بناگوشت بپرس.