ایبنا – روایتی از روزگار پل‌پوت،دیکتاتور کمونیست کامبوج در نمایشگاه کتاب

عصرایران – اسیر سیاست؛ سیری در اعتراض‌های احمد شاملو و فروغ فرخزاد 

باغ ون گوگ (نقاشی پسادریافت گرا با الگوهای جادویی ونسان ون گوگ) 12000 تومان

هنرآنلاین – نقاشی پسادریافتگرا با الگوهای جادویی “ون گوگ” در ایران