کانون فرهنگی چوک – کتاب خطاهای نویسندگی و تجربیات نویسندگی در نمایشگاه کتاب

ایبنا – روایتی از روزگار پل‌پوت،دیکتاتور کمونیست کامبوج در نمایشگاه کتاب