ایسنا – مجموعه شعرهای برگزیدگان جایزه «خبرنگاران» منتشر شد